DZWONEK NA OBIAD

obr1

„Dzwonek na obiad” to ogólnopolski projekt społeczny poświęcony najwrażliwszej grupie społecznej – dzieciom i młodzieży. Głównym celem akcji jest zapewnienie w roku szkolnym 2014/2015 ciepłego obiadu tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie samodzielnie zapewnić go swoim pociechom. Jeden ciepły posiłek dziennie to absolutne minimum dla prawidłowego rozwoju dziecka – minimum na które najmłodsi, z ubogich rodzin, często nie mogą liczyć w swoich domach. Wyżywienie oferowane w szkole to w takich przypadkach jedyna szansa na poznanie zasad zdrowego odżywiania i kształtowanie zachowań prozdrowotnych, niezbędnych w dorosłym życiu.

obr2

My również możemy pomóc! W ten projekt zaangażowało się Szkolne Koło PCK. Zbiórka pieniędzy odbędzie się w dniach od 1 do 19 października.

Koordynator projektu – p. Laura Turowska

SPRAWDZIAN 2015

spr1

W roku szkolnym 2014/2015 zmieniają się zasady przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty. Dokładną datę i harmonogram przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
W 2015 roku sprawdzian odbędzie się 1 kwietnia 2015 r. (środa). Pierwsza część o godzinie 9.00, druga – z języka obcego – o godzinie 11.45. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła już na swojej stronie internetowej informator, który zawiera podstawowe zasady organizacji i przebiegu sprawdzianu, akty prawne z tym związane oraz wymagania dla poszczególnych zadań. Informator został ogłoszony również w językach mniejszości narodowych, językach mniejszości etnicznych oraz w języku regionalnym nauczanych w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub regionalnym.
Doszedł język obcy
Począwszy od roku 2015 sprawdzian szóstoklasisty składa się z dwóch części:
część 1. – język polski i z matematyka – trwa 80 minut;
część 2. – język obcy – trwa 45 minut – do wyboru są języki angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego (§ 1 ust. 12 lit. a) rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych). Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice składają dyrektorowi szkoły do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części sprawdzianu (§ 1 ust. 7).
Wyniki w 2015 roku będą procentowe
Przystąpienie do sprawdzianu jest obowiązkiem ucznia i jednocześnie warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu uczeń otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego. Od 2015 roku będą na nim podane cztery wyniki wyrażone w procentach:
ogólny z części 1.,
szczegółowy z języka polskiego,
szczegółowy z matematyki,
z języka obcego.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. Na przykład jeśli za zadania matematyczne zdobędzie 16 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska 73%. Rezultat sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej.
Dla nieobecnych – dodatkowy sprawdzian
Jeśli z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w kwietniu, to może go zdawać w terminie dodatkowym ogłoszonym przez dyrektora CKE (zazwyczaj termin ten wyznaczany jest w czerwcu). Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 520).

spr2

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2014/15

Koło języka niemieckiego – p. S. Alichniewicz
klasa V SP – wspomagające  i VI SP – przygotowanie do sprawdzianu, naprzemiennie – 7 lekcja, poniedziałek
klasa I GM – 6 lekcja, poniedziałek
klasa III GM – koło przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – 8 lekcja, poniedziałek

Koło języka polskiego – p. A. Głyżewska
klasa VI SP – 7 lekcja, wtorek

Koło teatralne – p. A. Głyżewska
klasa IV SP – 6 lekcja, środa

Koło języka polskiego – p. H. Horst – Gierszewska
klasa III GM – 6 lekcja, piątek

Koło wyrównawczo – wspomagające z języka polskiego „Słowa na czasie” – p. H. Horst – Gierszewska
klasa II GM – 8 lekcja, wtorek

Koło języka polskiego „Czarowanie słowem” – p. H. Horst – Gierszewska
klasa V SP – 7 lekcja, wtorek

Koło języka angielskiego – p. A. Kozłowska
klasa II GMwspomagające – 8 lekcja, środa
klasa III GM – wspomagające – 8 lekcja, wtorek
klasa III GM – koło przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – 8 lekcja, poniedziałek

Koło ekologiczne – p. J. Krawczykiewicz
klasa I GM – 8 lekcja, środa

Koło matematyczne – p. A. Cieplińska
klasa IV SP – 6 lekcja, poniedziałek
klasa VI SP – 6 lekcja, czwartek

Koło muzyczne – p. A. Cieplińska
klasa I GM – 7 lekcja, poniedziałek

Koło matematyczne – p. W. Szczęsny
klasa III GM – 8 lekcja, czwartek

Chór – p. P. Friede
klasa IV- VI SP – 6 i 7 lekcja, czwartek

Zespół wyrównawczy – p. A. Abramczuk
klasa II SP – 5 lekcja, piątek

Zespół wyrównawczy – p. H. Lamczyk
klasa III SP – 5 lekcja, czwartek

Koło zainteresowań „Mam pomysł” – p. H. Lamczyk
klasa III SP – 5 lekcja, wtorek

Zespół wyrównawczy – p. G. Werra
z języka polskiego: klasa I SP – 5 lekcja, poniedziałek
z matematyki: klasa I SP – 5 lekcja, piątek

Koło czytelnicze – p. M. Gierszewska
klasa IV SP – 1 lekcja, poniedziałek

Koło biblioteczne – p. M. Gierszewska
klasa VI SP – 8 lekcja, poniedziałek

Koło regionalne – p. L. Turowska
klasa II GM – 7 lekcja, wtorek
klasa III GM – koło przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z historii i wos-u – 8 lekcja, wtorek

Koło religijne – p. M. Kropidłowska
klasa III SP – 6 lekcja, środa
klasa VI SP – 6 lekcja, piątek

Koło geograficzne – p. B. Byszewska
klasa III GM – 7 lekcja, poniedziałek

Koło przyrodnicze – p. J. Krawczykiewicz
klasa VI – 7 lekcja, środa

„Gry sportowe” – p. M. Wielewicki
klasy IV – VI – 8 lekcja, środa
klasy I – III GM – na zmianę, co tydzień dziewczyny i chłopcy – 8 lekcja, czwartek

Koło informatyczno – matematyczne – p. W. Szczęsny
klasa IV SP – 7 lekcja, wtorek

Koło informatyczne – p. W. Szczęsny
klasa V SP – 8 lekcja, wtorek

Uroczysty apel – 26 września

Dnia 26 września 2014 roku w naszej szkole była obchodzona 75 rocznica utworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego będącego fenomenem na skalę światową oraz 70 rocznicę Akcji „Burza”.
Ten dzień został uczczony odśpiewaniem hymnu, podniesieniem flagi, zapaleniem zniczy (Dominika Łobocka, Daniel Biesek – klasa II gimnazjum) przy „Dębach pamięci” oraz wysłuchaniem opowieści świadka historii. Pani Teresa Zeifert , która miała zaledwie 8 lat, gdy wybuchła wojna. Opowiadała nam, o tych ciężkich czasach, rozstaniach z rodzicami i życiem w obozie w Potulicach. Uczniowie słuchali z zaciekawieniem, zadawali pytania…. Została również przygotowana wystawa, o przywódcach Polskiego Państwa Podziemnego. Uczniowie klasy II gimnazjum przygotowali i odczytali krótkie informacje na temat kultury polskiej, nauczycielstwa polskiego i tajnego szkolnictwa w czasie II wojny światowej – Paula Łukasińska, Seweryn Wożała.
Apel został przygotowany przez nauczyciela historii p. Laurę Turowską. Nad oprawą muzyczną czuwał nauczyciel muzyki p. Paweł Friede

ap1 ap2 ap3

Szkolny Program Profilaktyki

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI.2017